Ouders op het Kompas

Informatie naar ouders

– wij informeren iedere maand met de nieuwsbrief via de Social Schools.
– in de eerste drie weken van een nieuw schooljaar word je middels een ‘informatieavond’ geïnformeerd over datgene wat in de loop van het schooljaar onderwezen wordt.
– wij informeren je via gesprekken en rapporten over de (leer) ontwikkeling van je kind, wij spreken alle ouders en kinderen in ieder geval twee keer per jaar. Deze z.g. SEO(sociaal emotioneel ontwikkeling) gesprekken worden gehouden in oktober. Ook ontvang je in februari/maart en in juni/juli een rapport. Bij het eerste rapport word je uitgenodigd voor een gesprek.
– de leerlingen uit groep 8 krijgen begin november een voorlopig schooladvies t.a.v. het voortgezet onderwijs. Het definitief advies volgt in februari.
– kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen, ontvangen een kleuterrapport. De andere kinderen uit groep 1/2 ontvangen aan het einde van het schooljaar een rapport vanuit ons administratiesysteem. In groep 1 en 2 maken onze leerlingen een kleuterplakboek. Bij het afscheid van de kleuters mag dit boek mee naar huis.
– met alle nieuwe leerlingen op onze school houden we, binnen zes weken na aanvang van hun schooltijd op Het Kompas, een kennismakingsgesprek.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen je jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage voor activiteiten zoals het schoolreisje, kamp en andere excursies of festiviteiten. We leggen verantwoording af over de besteding van deze gelden aan de ouderraad. De ouderraad int het bedrag bij ouders. De bedragen die we voor dit jaar vastgesteld hebben zijn:

Groep 1 t/m 7 : 60 euro

Groep 8 : 90 euro

De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer: NL41INGB0006886670 t.n.v. Stichting ouderraad Het Kompas, Alkmaar. Wil je hierbij de naam/namen van je kind(eren) en de groep vermelden a.j.b.?

De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit maximaal 16 leden en heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De ouderraad beheert de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage en organiseert daarmee diverse activiteiten zoals sportactiviteiten, feesten en culturele excursies. 

Ouderhulp

Wij stellen je hulp in de school erg op prijs! Je kunt je opgeven voor de OR of je verkiesbaar stellen voor de MR. Je kunt ook helpen bij diverse activiteiten in de school. Hiervoor nodigen wij ouders uit via een Social Schoolbericht. Sommige activiteiten kunnen alleen doorgaan bij voldoende ouderhulp. Andere activiteiten waarbij we je hulp kunnen gebruiken zijn: spelletjes, feesten, sportdag, projecten etc. We verwachten van alle ouders die helpen in de school dat ze integer zijn en informatie over leerlingen alleen delen met de betreffende leerkracht als daar reden toe is, en niet met andere ouders of derden.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad adviseert en besluit over beleidszaken van de school. De MR bestaat uit 6 leden, waarvan 3 leden vanuit de oudergeleding gekozen zijn en 3 leden vanuit het team gekozen zijn. Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de oudergeleding, de teamleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

De MR leden zijn:

Steef Valentijn, oudergeleding

Lotte van der Klein, oudergeleding

Gerda Remmers, oudergeleding

Kirsten Hollanders, personeelsgeleding

Nikki Hotting, personeelsgeleding

Tessa Heinis, personeelsgeleding

Opvang

In het gebouw van het Kompas bestaat de mogelijkheid om uw kind na schooltijd en in de vakanties op te vangen, de z.g. buitenschoolse opvang. De organisatie Klein Alkmaar is hiervoor verantwoordelijk. Telefoonnummer: 072-200 17 00, info@kleinalkmaar.nl.